วันที่ 19 ตุลาคม 2557 SOUTH PRO SUPER SHOW CAR CONTEST ณ ตลาดฟุกเทียน หาดใหญ่

รูป 000

รูปเด่นเก๋อีสานปานขุนทะเล

รูป 002

รูป 003

รูปเด่น 004