SR CAR AUDIO พิจิตร บริหารโดย…สำเริง ชูจิตร โทร 081-7075269

เอสอาร์คาร์ออดิโอ พิจิตร

บริหารโดย…สำเริง ชูจิตร โทร 081-7075269

2/111 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000