วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 อบรม IASCA ณ รร.ดิเอมเมอร์รัลด์