วันที่ 11 มกราคม 2558 การแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ ณ ตลาดบางพูน by ต้น X-Ray & ทีมงานช่า

000_resize 001_resize 002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize