วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ช็อป ชิม ชม ณ ตลาดไชย ภาชี สระบุรี by โน๊ต LED

001_resize

002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize

006.1_resize 006.2_resize 006.3