วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สาธิตประสานมิตร Rally The IDOL เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน