วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 อบรม LEO FAST ณ พระนครแกรนด์วิว