วันที่ 13 มกราคม 2562 ฌาปนกิจป๋านาท นายชัยนาท เล้ารัตนานุรักษ์ วัดศรีวิสารวาจา