วันที่ 16 มีนาคม 2562 วัดทัพยายท้าว by NPX Car Bomb