วันที่ 28 มีนาคม 2558 อุทัยมอเตอร์โชว์การกุศล ณ วัดโตนดเตี้ย by ช่างเอก BCK

001_resize 002_resize 003_resize 004_resize 005_resize 007_resize 008_resize 009_resize 010_resize 011_resize 012_resize 013_resize 014_resize 015_resize 016_resize 017_resize 018_resize 019_resize 020.1_resize 020.2_resize 021.1_resize 021.2_resize 022.1_resize 022.2_resize 023.1_resize 023.2_resize 024.1_resize 024.2_resize 025.1_resize 025.2_resize 026.1_resize 026.2_resize 027.1_resize 027.2_resize 028.1_resize 028.2_resize 029.1_resize \ 030.1_resize 030.2_resize 031.1_resize 031.2_resize 032.1_resize 032.2_resize 033.1_resize 033.2_resize 034.1_resize 034.2_resize 035.1_resize 035.2_resize 036.1_resize 036.2_resize 037.1_resize 037.2_resize 038.1_resize 038.2_resize 039.1_resize 039.2_resize 040.1_resize 040.2_resize 041.1_resize