วันที่ 25 มกราคม 2557 รถโบราณล้านนา

ชุมนุมรถโบราณล้านนา

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ ข่วงประตูท่าแพในช่วงต้นฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหลักทางภาคเหนือที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพราะเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นสบาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความเป็นอัตตาลักษณ์ของความเป็นไทยในแต่ละท้องถิ่น นับเป็นจุดสนใจและคงความโดดเด่นที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย
ชมรมรถโบราณล้านนาเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจรรมขบวนพาเลทแห่รถยนต์โบราณไปตามถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนสมาคมหรือกลุ่มบุคคลในหลายภาคส่วนทั้งผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง มาชุมนุมร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานและดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

01

02

03.1         03.2

 

Share:

Author: admin